Institute of MicrobiologyInstitute of Microbiology

Staff

LMIMM PI

Collaborative Researcher

Jin Gohda Kaixia Mi
Jin Gohda Kaixia Mi

Gohda’s group

Ni Jing Xiyao Wang Hongyun Wang
Ni Jing Xiyao Wang Hongyun Wang