Institute of MicrobiologyInstitute of Microbiology

Staff

LMIMM PI

Collaborative Researcher

Takaomi Ishida Kaixia Mi
Takaomi Ishida Kaixia Mi

Ishida’s group

Jin Gohda Ni Jing Xiyao Wang
Jin Gohda Ni Jing Xiyao Wang