Institute of MicrobiologyInstitute of Microbiology

Staff

LMIMM PI

Collaborative Researcher

Takaomi Ishida
Takaomi Ishida Kaixia Mi

Ishida’s group

Jin Gohda Kai Liu Xialin Xie
Jin Gohda Kai Liu Xialin Xie